תקנון האגודה
 
 
 תקנון האגודה 
  
תוכן עניינים

פרק א'מבוא .............................................................................................................................4
פרק ב'מטרות האגודה ...............................................................................................................4
פרק ג'עקרון פעילות האגודה ......................................................................................................5
פרק ד'חברות באגודה ................................................................................................................5
פרק ה'חובות וזכויות חברים ......................................................................................................5
פרק ו'פקיעת חברות או הוצאת חבר מהאגודה .............................................................................6
פרק ז'מתן הודעה לחבר .............................................................................................................7
פרק ח'מוסדות האגודה: ............................................................................................................7
                מועצה = אסיפה כללית- .................................................................................................7
                תפקידיה וסמכויותיה ......................................................................................................8
                יושב ראש המועצה ..........................................................................................................8
                נוהלי עבודת המועצה- ....................................................................................................9
                זימון הישיבה .................................................................................................................9
                סדר יום בישיבה .............................................................................................................9
                מניין חוקי בישיבה ..........................................................................................................9
                פומביות ישיבות המועצה ...............................................................................................10
                החלטות המועצה ..........................................................................................................10
                התפטרות חברי מועצה ..................................................................................................10
                הועד המנהל של האגודה- .............................................................................................11
  תקופת כהונת הועד .......................................................................................................11
                התפטרות חברי הועד .....................................................................................................12
                החלטות הועד ...............................................................................................................12
                זכויות חתימה ..............................................................................................................12
                ועדת ביקורת- ..............................................................................................................12
                תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ביקורת ...........................................................................12
                קבלת ידיעות ומסמכים .................................................................................................13
                ועדת בחירות- ..............................................................................................................13
                הרכב ועדת בחירות .......................................................................................................13
             
                 מועד הקמת ועדת הבחירות ...........................................................................................14
                 תפקיד יו"ר ועד בחירות ................................................................................................14
                 סמכויות ועדת בחירות – ...............................................................................................14
                              רשימת הבוחרים ..............................................................................................14
                              הגשת מועמדות ................................................................................................15
                              ניהול הבחירות .................................................................................................15
                              תעמולת הבחירות .............................................................................................16
                              תוצאות הבחירות .............................................................................................16
                             דחיית מועדים והקדמתם ...................................................................................17
                הרכב המועצה ושיטת הבחירות ......................................................................................17
                בחירת נציגות זמנית לכיתות החדשות .............................................................................18
                כשרות להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה .................................................................18
                העברת יו"ר האגודה מתפקידו .......................................................................................19
פרק ט' – הנהלת האגודה ............................................................................................................19
פרק י' – פירוק האגודה ..............................................................................................................20
 
 
פרק א' – מבוא
1.      שם העמותה: אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ע"ר: 58-035-382-9.
2.      כתובת העמותה: רח' מרגוע 5, הוד השרון 45101 ת.ד. 261
3.      הגדרות:
א)     "המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".
ב)      אגודה – אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
ג)       סטודנט – אדם הלומד במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ומוכר על ידו כסטודנט.
ד)      חבר אגודה – סטודנט ששילם דמי חברות לאגודה ואשר הגיש לועד העמותה בקשה בכתב
      להצטרפות לאגודה.
             נוסח הבקשה יהי כדלקמן: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם
             העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את
             הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ה)     מועצה – אסיפה כללית.
ו)       ועד – ועד מנהל.
ז)       יו"ר – יושב ראש המועצה ויושב ראש ההנהלה- עומד בראש כל מוסדות האגודה, מלבד הועד.
ח)     הנהלה – הנהלת האגודה.
 
פרק ב' – מטרות האגודה
4.      לקדם ענייני הסטודנטים במרכז האקדמי שערי משפט.
5.      יצוג של הסטודנטים:
א)     במרכז האקדמי שערי משפט.
ב)      בפני וועדות משמעת של המרכז האקדמי.
ג)       בשיתוף פעולה עם מוסדות המרכז האקדמי לקידום ענייני סטודנטים.
ד)      בשיתוף פעולה עם ארגוני הסטודנטים וארגונים אחרים, לקידום ענייני הסטודנטים.
6.      לפעול למען הסטודנטים במרכז האקדמי ולשמור על תדמיתם ומעמדם.
7.      לסייע לחברי האגודה בקבלת מידע על מלגות ומענקים מכל מקור אפשרי.
8.      ייזום וביצוע פרוייקטים שונים לרווחת ציבור הסטודנטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
 
9.      עידוד וארגון פעולות חברה, תרבות ופנאי לסטודנטים.
10.  טיפול בבעיות שונות של הסטודנטים, הקשורות ללימודיהם.
11.  קשירת קשרים עם אגודות דומות הארץ ובחו"ל, לרבות חברות בארגון ארצי של הסטודנטים.
 
פרק ג' – עקרון פעילות האגודה
12.  האגודה תפעל במסגרת הזכויות הקנויות לה בתקנון ועל פי דין.
13.  האגודה תפעל למען קיום שיוויון זכויות מלא לכלל ציבור הסטודנטים, ללא הבדל דת, גזע ומין.
14.  האגודה תהא עצמאית בפעולותיה ובלתי תלויה בפעולותיה בכל גורם חיצוני.
15.  האגודה תעודד כל פעילות ומעורבות סטודנטיאלית בפעילויות האגודה והמרכז האקדמי, לרבות
       מעורבות של סטודנטים בחברה הישראלית.
 
פרק ד' – חברות באגודה
16.  חבר האגודה- כהגדרתו בסעיף 3 ד', יהיה חייב להירשם בפנקס האגודה. הרישום יכלול:
       שמו, ת.ז., כתובת, תאריך תחילת חברות ותאריך פקיעתה.
17.  תקופת החברות- מתחילת שנת הלימודים האקדמית ועד תחילת שנת הלימודים האקדמית הבאה.
18.  חבר שפרש מרצונו או הוצא מן האגודה, לפי סעיף 24 ג', חייב לשלם שוב דמי חבר כדי לחזור להיות חבר באגודה. מובהר כי הודעה על ביטול החברות אשר נמסרה לאחר 30 יום ממועד תחילת הלימודים, אינה גורעת מהחובה לשלם דמי חבר לאגודה, בגין השנה בה נמסרה ההודעה.
 
פרק ה' – חובות וזכויות חברים
19.  חבר האגודה חייב למלא אחר תקנון האגודה ולציית להחלטות ולהוראות מוסדותיה ונציגיה
       המוסמכים של האגודה, באותם עניינים אשר בסמכותם.
20.  כל חבר באגודה חייב לשלם מדי שנה בתחילת שנת לימודים דמי חבר, בגובה שייקבע מעת לעת ע"י
       הנהלת האגודה.
21.  חבר האגודה זכאי להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משירותיה, בתנאי שהוא מחזיק בתעודה או
       מדבקה של חבר אגודה או כל אמצעי זיהוי אחר בר תוקף, אשר אושר ע"י האגודה ככזה.
 
 
22.  רק חבר אגודה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה, למעט במקרה של מינוי גוף מבקר חיצוני
לאגודה.
23.  כל חבר אגודה רשאי ליהנות מייצוג וטיפול בענייניו, ע"י האגודה.
 
פרק ו' – פקיעת חברות או הוצאת חבר מהאגודה
24.  החברות באגודה פוקעת באחד מאלה:
א)     עם סיום לימודי החבר במרכז האקדמי, מכל סיבה שהיא.
ב)      בפרישתו מרצון של החבר מן האגודה. הודעת פרישה תימסר במשרדי האגודה על גבי טופס
      המיועד לכך והמצוי במשרדי האגודה ובאתר האינטרנט, ותיכנס לתוקפה 24 שעות לאחר  
      מסירתה. הודעה על ביטול החברות אשר נמסרה לאחר 30 יום ממועד תחילת שנת הלימודים,
      אינה גורעת מהחובה לשלם דמי חבר לאגודה, בגין השנה בה נמסרה ההודעה.
ג)       מועצת האגודה רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאגודה ברוב של שני שליש מחברי המועצה
      שנכחו בישיבה, כל זאת על פי אחד הטעמים הבאים:
1.      החבר לא קיים את הוראות התקנון.
2.      החבר פעל בניגוד למטרות האגודה.
3.      אי תשלום דמי חבר לאגודה.
25.  לא תוגש הצעה למועצה להוציא חבר מן האגודה, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפני המועצה ולתקן את המעוות.
26.  חבר שהוצא מן האגודה כאמור בסעיף 24 ג', יוכל להתקבל כחבר באגודה לאחר שיגיש למועצה
בקשה מפורטת ומנומקת להתקבל כחבר באגודה.  
27.  החלטת המועצה לקבל כחבר באגודה את מי שהוצא מן האגודה, כאמור בסעיף 24 ג', תתקבל ברוב
של 75% מהמצביעים מבין חברי המועצה הנוכחים בישיבה.
28.  חבר במוסדות האגודה אשר חברותו באגודה פקעה ו/או פסקה מכל סיבה שהיא, לא ימשיך לכהן
בתפקידו.
  
פרק ז' – מתן הודעה לחבר
29.  מתן הודעה לחבר, הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה, יינתנו לחבר בכל אחת
       מהדרכים הבאות:
במסירה אישית או בדואר רגיל למענו הרשום בפנקס הבוחרים או באמצעות שיחה טלפונית או
באמצעות S.M.S או באמצעות דואר אלקטרוני, אולם יכולה הנהלת האגודה להחליט כי הודעות
       המיועדות לכלל ציבור החברים תיתלנה על לוחות המודעות של האגודה במרכז האקדמי, למעט
       זימון לאסיפה הכללית.
 
פרק ח' – מוסדות האגודה
30.  הגדרות של מוסדות האגודה:
א)     אסיפה כללית= מועצה-  תורכב ככל הניתן מנציג אחד לפחות מכל כיתה וכן מחברי הועד המנהל,
                                אשר ייבחרו מתוך החברים שנבחרו למועצה ויהיו חברים באסיפה הכללית לכל
                               דבר ועניין.
ב)      ועד מנהל –       יורכב מ- 3 חברי אגודה כמפורט להלן, שישמשו כאמור גם כחברי מועצה.
ג)       ועדת ביקורת – תורכב מ- 2 חברים לפחות, כמפורט להלן.
ד)      ועדת בחירות – תכלול 3 חברי אגודה אשר ייבחרו ע"י המועצה ואשר אחד מהם ישמש כיו"ר
                               הועדה, ואשר אינם מתמודדים בבחירות.
ה)     כל גוף או ועדה אחרת שימונו ע"י אחד מהמוסדות הנ"ל.
ו)       הנהלת האגודה – תמנה 3 סטודנטים חברי אגודה, כמפורט בסעיף 89 להלן.
 
מועצה – אסיפה כללית
31.  א)  מועצת אגודת הסטודנטים הינה הרשות הנבחרת העליונה של האגודה. המועצה תפעל גם
            כאסיפה כללית של האגודה ובתור שכזו מוקנות למועצת האגודה כל הסמכויות של האסיפה
            הכללית.
       ב)  תוך 14 יום מבחירת המועצה ויו"ר האגודה, תכונס מועצת האגודה הנבחרת לישיבתה הראשונה
            במסגרתה, בין היתר תבחר את חברי הועד המנהל שהנם כאמור גם חברים באסיפה הכללית של  
            האגודה, חברי הנהלת האגודה, ועדת הביקורת/הגוף המבקר ובכפוף לקבוע בתקנון זה.
 
 
תפקידיה וסמכויותיה
32.  א)  המועצה תבחר את הועד המנהל, ההנהלה ואת ועדת הביקורת, וכל ועדה אחרת שתמצא לנכון.
ב)      המועצה תפקח על פעולות הועד המנהל.
ג)       המועצה תאשר תקציב שנתי מפורט לפעילות האגודה, אשר יוכן ע"י הועד המנהל.
ד)      המועצה רשאית לאשר חריגה מהתקציב המאושר, ברוב של 2/3 מבין הנוכחים בישיבה.
ה)     המועצה והיא בלבד, תהא רשאית לשנות את התקנון ברוב של 2/3 מכלל חברי המועצה,
             ועל שינוי תקנון יש להודיע לרשם העמותות.
ו)       מועצה רשאית להוציא חבר מהאגודה לפי סעיף 24 ג'.
ז)       המועצה תאשר מינוי 2 חברי הנהלה נוספים לצידו של יו"ר האגודה, שהינו יו"ר הנהלת
             האגודה (אישור כאמור יתבצע בישיבה הראשונה שתתקיים לאחר הבחירות).
 
יושב ראש המועצה
33.  א)   יו"ר האגודה יכהן כיו"ר המועצה.
ב)      יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבותיה הרגילות אחת לסימסטר לפחות, בהתאם להוראות
    התקנון.
ג)       יו"ר המועצה ינהל את ישיבות המועצה, יקבע את סדר היום של ישיבות אלה ויחליט בכל ענין של
     סדר ונוהל הנוגע לישיבות המועצה ודיוניה.
ד)      סגן או ממלא מקום, ימלאו את חוסר מקומו של היו"ר בזמן היעדרותו או התפטרותו של היו"ר
     הנבחר, ויתפקדו על תקן ממלא מקום של היו"ר לכל אורך תקופת היעדרותו. 
ה)      כל מינוי חדש לתפקיד (מעבר למינויים שבסמכות ובשק"ד יו"ר האגודה) ו/או מילוי מקום, כולל התפטרות בעל תפקיד באגודה, יהיה מחוייב אישור ע"י מועצת העמותה ובכפוף לאמור לעיל.
ו)       במידה ולא ייבחר או לא יאושר מ"מ ע"י המועצה, תהיה רשאית המועצה תוך 14 יום למנות מתוכה בעל תפקיד, הנדרש במידה והמועצה תחליט לעשות כן.
  
נוהלי עבודת המועצה
זימון ישיבה
34. א)  זימון ישיבה ראשונה, לא יאוחר מאשר 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות למועצה,
   יכנס יו"ר האגודה הנבחר יכנס את המועצה הנבחרת לישיבתה הראשונה. המועצה היוצאת
   תכהן לאחר הבחירות ולצורך חפיפה, עד כינוס הישיבה הראשונה, קרי 14 יום מפרסום
            התוצאות הרשמיות של הבחירות ע"י ועדת הבחירות.
      ב)   לא יהיה בפסילה חלקית של הבחירות כדי למנוע כינוס הישיבה, כאמור לעיל.
       ג)   יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבות רגילות אחת לסימסטר לפחות, כאמור לעיל.  
            הזמנות לישיבות מועצה תישלחנה לחברי המועצה בדואר אלקטרוני או ע"י הודעה בטלפון
            מבא כוח/מזכירה, לפחות 7 ימים לפני מועד כינוס המועצה. פרוטוקול הישיבה יירשם ע"י
            המזכירה ו/או ע"י אחד מחברי המועצה.
ד)    רשאית המועצה לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליה לעשות כן לפי דרישה
             בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה או המועצה.
             האסיפה לא תכונס מאוחר מ- 5 ימים לאחר שהוגשה הבקשה. תמו 5 הימים ביום חג או
             שבת, תכונס האסיפה מיד ביום שלאחר החג או השבת. בהזמנות לישיבות מועצה מיוחדות-
             יצויין כי הישיבה הינה ישיבה מיוחדת וכן סדר יומה –  הזמנה כאמור תיעשה בכתב ותוכנה
             יימסר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
 
סדר יום בישיבה
35. א)   סדר היום של הישיבות ייקבע ע"י יו"ר המועצה.
ב)        בראשית כל ישיבת מועצה רגילה, יהיה כל חבר מועצה רשאי להציע ולהוסיף נושאים נוספים
       לסדר היום.
 
מניין חוקי בישיבה
36. א)   המניין החוקי שיידרש לפתיחת ישיבת המועצה יהיה לפחות ¼ מכלל חבריה.
ב)      לא נכח במועד שנקבע לפתיחת הישיבה מניין חוקי, יידחה המועד ב- ¼ שעה ובמועד
     נדחה זה תתקיים הישיבה בכל מניין שיהיה נוכח, ובכפוף לאמור בסעיף ג' להלן.
 
 
ג)       לא נכחו מספר חברי מועצה בישיבת המועצה כנדרש בסעיף א' דלעיל, ימסור יו"ר
    המועצה דיווח לנוכחים והמועצה לא תקבל בישיבה כאמור כל החלטה. יו"ר המועצה יזמן את
    חברי המועצה לישיבה שתיערך שבוע לאחר מכן, ובלבד שהודעות על קיומה של ישיבה זו
    תישלחנה לכל חברי המועצה. ישיבה נדחית זו תתקיים בכל פורום שהוא, ובלבד שיצויין בהזמנות
    לישיבה כי זו ישיבה נדחית.
ד)      לא תיפגע חוקיותה של ישיבת מועצה שבפתיחתה נכח מניין כנדרש, אם במהלכה פחת מספר
    הנוכחים בה.
 
פומביות ישיבות המועצה
37. א)  ישיבות המועצה תהיינה פומביות וכל חבר אגודה יהיה רשאי להיות נוכח בהן, בתנאי שלא יתערב
 
     במהלך הדיונים אלא באישור שקיבל מיו"ר המועצה, ולא יפריע לניהול התקין של ישיבת
     המועצה.
        ב)  יו"ר המועצה יהיה רשאי להוציא מאולם הישיבה חבר אגודה שהתערב ללא קבלת אישור
     בדיוני המועצה או הפריע לניהולה התקין של הישיבה.
 
החלטות המועצה
38. החלטות המועצה תתקבלנה ברוב רגיל של קולות מבין חברי המועצה הנוכחים בישיבה. במקרה של
       שיוויון במניין הקולות, ליו"ר האגודה יינתן קול נוסף. ההצבעה תהיה גלויה, אלא אם כן מחצית
       מחברי המועצה ביקשו שתהיה חשאית.
 
התפטרות חברי המועצה
39. א)  כל חבר מועצה רשאי להתפטר מחברותו במועצה, ע"י הגשת הודעת התפטרות בכתב ליו"ר
            המועצה. ההתפטרות תיכנס לתוקפה כעבור 24 שעות מן הרגע בו נמסרה הודעת ההתפטרות
            במשרדי האגודה, או למן הרגע בו נמסרה הודעת ההתפטרות לידי יו"ר המועצה אישית. 
      ב)  התפנה מקום במועצה עקב התפטרות או העברה מתפקיד במועצה, תבחר המועצה ברוב רגיל של
            נוכחים בישיבה את מי שימלא את מקומו, מתוך רשימה שיכין יו"ר המועצה. במידה ולא נמצא
            מחליף, תמשיך המועצה לפעול בהרכב מופחת, עד לעריכתן של בחירות כלליות חדשות בהתאם
            לתקנון זה, ובתנאי שלא פחת מספר החברים ממחצית חברי המועצה בעת בחירתה.
 
       ג)  חבר מועצה שלא נכח בשתי ישיבות מועצה רצופות, יביא לכך שמועצת האגודה תקיים דיון בדבר
            פקיעת חברותו כחבר במועצה, בכפוף לכך שתינתן לחבר המועצה הזדמנות להשמיע את טענותיו
            קודם לקבלת החלטה כאמור. חבר שנעדר מישיבות המועצה מסיבות שאינן תלויות בו, ידאג
            ליידע את יו"ר האגודה מבעוד מועד ובמידה ולא דאג לעשות זאת, יראו את היעדרותו כהיעדרות
            מרצון והוראות סעיף זה יחולו על חבר זה. 
 
הועד המנהל של האגודה
40. לוועד האגודה יהיו הסמכויות המוקנות לו (זכויות וחובות), בהתאם לחוק העמותות תש"מ-1980.
41. תוך 14 יום ממועד בחירת יו"ר האגודה/המועצה, האגודה תקיים אסיפת מועצה שבמסגרתה
      יבחרו בבחירות 3 חברי ועד האגודה.
42. ועד האגודה ימנה 3 חברי אגודה אשר ייבחרו ע"י מועצת האגודה בישיבתה הראשונה, שתתקיים
      לאחר בחירתה כאמור לעיל. מבין 3 חברי הועד שייבחרו, תבחר מועצת האגודה את ראש הועד.
      ועד האגודה יכהנו במקביל לתפקידם בועד המנהל של האגודה גם כחברי האסיפה הכללית של
      האגודה (המועצה).
43. יו"ר הועד יוכל לכנס את הועד בכל זמן לישיבה מן המניין, תוך התראה של 3 ימים מראש.
      הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת ועד הינו מינימום 2 חברים, ובלבד שאחד מהם הינו יו"ר הועד.
44. בהיעדר קוורום נדרש תידחה ישיבת הועד לשבוע לאחר מכן לאותה השעה, ובישיבה הנדחית יהיה
      כל מספר חברים נוכח- מניין חוקי- והחלטות הועד שתתקבלנה תהיינה תקפות בכל מספר של
      חברים.
 
תקופת כהונת הועד
45. חבר ועד מנהל יכהן מיום מינויו ע"י המועצה ועד לבחירתו של ועד מנהל חדש או עד להתפטרות, או
      פיטוריו של חבר הועד.
46. חבר ועד שלא נכח ב- 3 ישיבות רצופות, יביא לכך שמועצת האגודה תקיים דיון בדבר פקיעת חברותו
      כחבר ועד, בכפוף לכך שתינתן לחבר הועד הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם לקבלת החלטה
      כאמור.
  
התפטרות חברי הועד
47. כל חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו, ע"י הגשת הודעת התפטרות בכתב ליו"ר. כמו כן, רשאית
      מועצת האגודה לפטר מתפקידו כל חבר ועד.
 
החלטות הועד
48. החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות של חברי הועד הנוכחים בישיבה. במקרה של שיוויון קולות
      בהצבעות, יהיה ליו"ר הועד קול נוסף מכריע.
49. החלטות הועד תירשמנה בפרוטוקול, שיירשם ע"י מזכירה או אחד מחברי הועד ואשר ייחתם בידי
      היו"ר.
 
זכויות חתימה
50. כמורשי חתימה בעמותה לכל דבר ועניין, ישמשו יו"ר האגודה וגזבר האגודה בלבד.
 
ועדת ביקורת
51. ועדת הביקורת של האגודה תורכב מ- 2 חברי אגודה, אשר אינם מכהנים כחברי ועד מנהל או חברי
      מועצה של האגודה. המניין החוקי להתכנסות ועדת ביקורת יהיה 2 חברים.
52. בחירת חברי ועדת הביקורת תיעשה ע"י המועצה, וזאת לאחר שפורסם מכרז לתפקיד לפחות 14
      יום קודם לכן. כל חבר מועצה יבחר 2 מועמדים, אשר אחד מהם יהיה יו"ר הועדה. המועמדים בעלי
      מספר הקולות הרב ביותר, יכהנו בתפקיד.
53. חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר מתפקידו ע"י הגשת הודעת התפטרות ליו"ר האגודה. הפיטורין
      יכנסו לתוקף בתוך 30 יום ממועד הגשת הודעת ההתפטרות.
54. תוך 30 יום ממועד הגשת ההתפטרות, המועצה תהיה חייבת לבחור חבר נוסף. החבר ייבחר ע"י רוב
      רגיל הנמצא בישיבה.
 
תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ביקורת
55. א)  ועדת הביקורת תבדוק האם התנהלותה של האגודה הולמת את כללי המנהל התקין, ובין היתר
      תבחן:
             1)  האם ההוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר ולמטרה לה היא נועדה?
      2)  האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים התומכים בהן? 
              3)  האם אופן שמירת הכספים והרכוש של האגודה מניח את הדעת?
      4)  מידת השמירה על הוראות תקנון זה ועל ההוראות וההנחיות שניתנו על פי דין, לרבות
           כללי המנהל התקין של רשם העמותות.
      5)  האם פעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים?
      6)  תהליך קבלת ההחלטות ואופן ביצוען בהתאם לתקנון והדין.
      7)  טוהר המידות של המוסדות ונושאי התפקידים, על פי תקנון זה.
ב)      בכל נושא אחר שועדת הביקורת תראה צורך לבודקו.
ג)       בכל ישיבה של המועצה רשאי להשתתף נציג ועדת ביקורת, אך ללא זכות הצבעה.
ד)      לועדת הביקורת הסמכות להורות כי החלטה שהתקבלה ע"י הועד או המועצה אינה
      חוקית/בניגוד לתקנון, והיא רשאית לעכב ביצועה עד אשר ההחלטה תתוקן או תאושר ע"י 2/3
      מחברי המועצה. המועצה חייבת להתכנס תוך שבוע מעיכוב ביצוע החלטה כאמור.
ה)     ועדת הביקורת חייבת לפרסם בכתב 2 דוחות: אחד באמצע שנה ואחד בסוף שנה.
 
קבלת ידיעות ומסמכים
56. א)  לועדת הביקורת תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים והחשבונות, וכל חומר
     אחר המצוי בידי הועד, המועצה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה.
ב)      כל מוסדות האגודה לרבות הועד, המועצה, נושאי התפקידים באגודה ועובדיה, חייבים לסייע
     לועדת הביקורת בכל עניין שהתבקשו לסייע בו, הקשור במילוי תפקידיה ו/או סמכויותיה של
     ועדת הביקורת, ולהמציא לה ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר שיידרש מהם במועדים
     שייקבעו ע"י הועדה.
 
ועדת בחירות
הרכב ועדת בחירות
57. בועדת הבחירות יכהנו 3 חברי אגודה שאינם מועמדים לבחירה במועצה העתידה להיבחר, ובראשה
     יעמוד יו"ר. חברים אלו ייבחרו ע"י חברי המועצה היוצאת באופן הבא:
     כל חבר מועצה יוכל להצביע ולבחור 2 נציגים ויו"ר לועדת הבחירות. לחילופין, יכהנו בועדת
     הבחירות היועץ המשפטי של אגודת הסטודנטים ולצידו עוד 2 סטודנטים חברי אגודה, אשר ייבחרו
     ע"י מועצת האגודה, כאשר תנאי להיבחרותם הינו כי הם אינם מועמדים לראשות האגודה/למועצת
      האגודה בבחירות הקרובות.
 
מועד הקמת ועדת הבחירות
58. מועד הקמת ועדת הבחירות יהיה לפחות 30 יום לפני הבחירות.
 
תפקיד יו"ר ועד הבחירות
59. יו"ר ועדת הבחירות ישמש גם כמפקח על הבחירות. לועדה יהיו כל הסמכויותהבלעדיות לקביעת
       נוהלי הבחירות, נוהלי ההצבעה ותהליך ספירת הקולות, והכל בהתאם לקבוע בתקנון.
 
סמכויות ועדת הבחירות
60. א)  ועדת הבחירות תקבע את המועד המדויק של הבחירות מתוך רשימת תאריכים שתוצג ע"י
     המועצה.
ב)      ועדת הבחירות תקבע את נוהלי הגשת המועמדות לבחירה, את נוהלי הגשת הערעורים, את נוהלי
    הפרסום ונוהלי הצגת רשימת הבוחרים, וכן כל נוהל אחר אשר הינו כרוך בסדרי הבחירות.
ג)       ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות.
 
רשימת הבוחרים
61. רשימת הבוחרים יהיה דו"ח רשמי שיומצא ליו"ר ועדת הבחירות ע"י הנהלת המרכז האקדמי או
      כל גורם מוסמך אחר, ובו יפורטו שמותיהם תוך ציון מסלול ושנת הלימודים של כל תלמיד.
62. ועדת הבחירות תדאג שרשימת הבוחרים תוצג לעיון התלמידים בצורה נאותה, לפרקי זמן נאותים.
      מקומות העיון ברשימת הבוחרים ומועדיהם ייקבעו ע"י ועדת הבחירות, ויפורסמו על ידה על לוחות
      המודעות ברחבי המרכז האקדמי.
63. כל חבר שיבקש לערער על אי הכללתו ברשימת הבוחרים או על פרטי רישומו ברשימה זו, יגיש ערעור
      בכתב לועדת הבחירות. המועד האחרון להגשת הערעורים יהיה עד שבוע לאחר פרסום רשימת
      הבוחרים כאמור לעיל.
64. לא יאוחר מתום 3 ימים מהמועד האחרון להגשת הערעורים, תשמע ועדת הבחירות את טיעוני
      המערערים בפניה, תבחן את טיעוניהם ותכריע בכל הערעורים שיוגשו לה.
65. ועדת הבחירות תוכל לקבוע כי המערער זכאי להיכלל ברשימת הבוחרים, ובלבד שימציא לה אישור
      רשמי מתאים על היותו חבר באגודה ומוכר כסטודנט ע"י "המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט". 
66. לא יאוחר מ- 24 שעות לאחר המועד האחרון להכרעה בערעורים, תמסור ועדת הבחירות למערערים
      במכתב בחתימת יו"ר הועדה את תוצאות הערעור, ותפרסם את החלטותיה על לוחות המודעות
      ברחבי המרכז האקדמי.
 
הגשת מועמדות
67. המועד להגשת מועמדות לבחירות למועצת האגודה יחל ביום שלמחרת פרסום רשימת בוחרים ועד
      10 ימים לאחר מכן, וזאת במידה שלא נקבע מועד אחר ע"י ועדת הבחירות.
68. הגשת המועמדות תיעשה ע"י המועמד באופן אישי במקום ובמועדים שייקבעו ע"י ועדת הבחירות,
      על גבי טפסים מיוחדים שיוצאו ע"י הועדה ואשר בהם יצויינו: שם המועמד, כתובתו, מס' הפלאפון
      / טלפון שלו, מסלול ושנת הלימוד שלו, וכל הפרטים האחרים עליהם תחליט ועדת הבחירות.
69. ועדת הבחירות תהיה מוסמכת לפסול מיוזמתה כל מועמד אשר:
א)     לא הגיש את מועמדותו עפ"י ההנחיות שיפורסמו על ידה.
ב)      שמו אינו מופיע ברשימת הבוחרים.
70. ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים תוך 3 ימים מתום המועד להגשת המועמדות.
71. כל חבר יוכל לערער על רשימת המועמדים.
72. הערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות תוך 24 שעות ממועד פרסום רשימת המועמדים. בכל
      ערעור יציין המערער את שמו, כתובתו, מס' הפלאפון / טלפון שלו, מסלולו ושנת לימודיו, וכן את
      נימוקי ערעורו.
73. תוך 24 שעות מהמועד האחרון להגשת הערעורים, תשמע ועדת הבחירות את טיעוני המערערים
      ותכריע בכל הערעורים שיוגשו לה.
74. תוך 24 שעות לאחר שתחליט בערעורים שיוגשו לה, תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים
       הסופית. אם לא הוגש ערעור אז הרשימה שהתפרסמה היא הקובעת.
 
ניהול הבחירות
75. הבחירות תנוהלנה ע"י יו"ר ועדת הבחירות בעזרת 2 חברי הועדה האחרים, ותיערכנה בפיקוח יו"ר
      ועדת הבחירות. לועדת הבחירות הסמכויות הבלעדיות לקבוע את:
א)       מספר הקלפיות ומקום הימצאן.
ב)        אופן הרכבת ועדות הקלפי. 
ג)         סדרי ההצבעה.
ד)        אופן ספירת הקולות.
ה)       כל ההסדרים האחרים ביחס לאופן ניהול מערכת הבחירות, לרבות נוהלי ספירת הקולות ופרסום
     התוצאות.
 
תעמולת הבחירות
76. כל מועמד רשאי לפרסם בפני ציבור בוחריו את המצע על פיו הוא מבקש לייצג את התלמידים במרכז
     האקדמי. הפנייה והפרסום ייעשו בכתב, בע"פ או בכל דרך אחרת אשר ימצא המועמד לנכון, ובכלל
     זה פרסום המצע בפני כל ציבור הסטודנטים.
 
תוצאות הבחירות
77. יו"ר ועדת הבחירות יקבע עם סיום ספירת הקולות את תוצאות הבחירות, וימסור אותן בכתב ליו"ר
      אגודת הסטודנטים.
78. תוצאות הבחירות תירשמנה בפרוטוקול שייחתם בידי כל חברי ועדת הבחירות, בראשות יו"ר ועדת
      הבחירות, שיעביר אותו ליו"ר אגודת הסטודנטים.
79. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות תוך 24 שעות ממועד סיום ספירת הקולות.
80. כל חבר אגודה יהא רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות תוך 3 ימים ממועד פרסום תוצאות
      הבחירות. בכל ערעור יציין המערער את שמו, כתובתו, מס' הפלאפון / טלפון שלו, מסלול ושנת
      לימודיו וכן את נימוקי ערעורו.
81. דיון בערעור יהיה תוך יום לאחר המועד האחרון להגשת ערעורים. את ההחלטה תפרסם הועדה תוך
       24 שעות.
82. בכל מקרה של שיוויון בקולות בין מספר המועמדים ובכל מקרה של פסילת הבחירות ע"י ועדת
      הבחירות, תקבע ועדת הבחירות מועד חדש לעריכת בחירות כלליות (אם נפסלו הבחירות בשלמותן),
      או לעריכת בחירות חלקיות חוזרות בין המועמדים שקיבלו מספר קולות שווה, ובלבד שהבחירות
      החוזרות תתקיימנה תוך 15 יום ממועד החלטת ועדת הבחירות לערוך בחירות חוזרות, ובלבד
      שרשימת הבוחרים והמועמדים שתשמש בבחירות החוזרות תהיה אותה רשימת הבוחרים, אשר
      שימשה כרשימת בוחרים והמועמדים בבחירות שנפסלו. 
83. נפסלו הבחירות בחלקן או לא הושלמו בשל שיוויון בקולות בין מספר מועמדים, הרי שעד לעריכת
      בחירות חדשות לגבי אותם המועמדים, תפעל המועצה במספר מופחת של חברים בכפוף להוראות
      תקנון זה.
84. נפסלה בחירתם של יותר מ- 50% מכלל חברי המועצה החדשה, תורה ועדת הבחירות על קיומן של
      בחירות כלליות חוזרות. עד לקיומן של בחירות חוזרות, כאמור לעיל, לא תהא מועצת האגודה
      רשאית לבחור מוסדות חדשים ו/או לשנות הוראות תקנון זה ו/או לקבל החלטות מהותיות אחרות.
 
דחיית מועדים והקדמתם
85. א)   כל מועד שנקבע בפרק זה ואשר בחישוב מניין הימים יבוא שבת או חג, יידחה ביצוע האמור בו
      ליום שלאחר השבת או החג.
ב)        לא בוצעה פעולה כלשהיא במועד שנקבע לכך בפרק זה, יחליט יו"ר ועדת הבחירות אם איחור
      כאמור מצדיק דחיית מועד הבחירות או לאו.
ג)          לועדת הבחירות סמכות לקבוע מועדים אחרים מוקדמים ו/או מאוחרים לגבי כל הליך מהליכי
        הבחירות, ובלבד שהחלטה בענין זה תנומק בכתב ותועבר ליו"ר האגודה.
 
הרכב המועצה ושיטת הבחירות
86. א)  המועצה תורכב מנציגים מהמסלולים והשנתונים השונים, כך שבכל מסלול יהיה לפחות נציג אחד
     לכל שנת לימוד. כיתה שיש בה פחות מ- 35 חברי אגודה, תזכה לייצוג של נציג אחד בלבד. כמו כן,
     המועצה תורכב מחברי הועד המנהל של האגודה ומחברי הנהלת האגודה, אשר ייבחרו מתוך
     החברים שנבחרו למועצה, כאמור לעיל.
ב)      חברי המועצה ייבחרו בבחירות כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות.
ג)       כל חבר אשר מופיע בספר הבוחרים ואשר מוכר כחבר אגודה לצורך תקנון זה, רשאי להגיש את
      מועמדותו להיבחר כחבר מועצת האגודה.
ד)      המרכז האקדמי יחולק לאזורי בחירה בהתאם למסלול ושנת לימוד. כל אזור יכיל שנתון אחד
      ומסלול אחד בלבד. כל חבר אגודה רשאי לבחור שניים מבין שמות המועמדים שהוצגו לבחירה
      במסלול ובשנה בה הוא לומד.
ה)     היו באזור בחירה מסוים מועמדים כמספר המקומות לבחירה, או אף פחות מכך, יוכרזו  
      המועמדים ע"י ועדת הבחירות כנבחרים, ולא תיערכנה בחירות באותו אזור בחירה. לא תיפגע
      חוקיות המועצה במקרה שבו לא יהיו נציגים לכל אחד מהמסלולים והשנתונים השונים. 
ו)       הבחירות למועצת האגודה תתקיימנה מדי שנה, לא יאוחר מ- 15 למאי בכל שנה.
ז)       הבחירות לא תתקיימנה בימי חופש מלימודים, לרבות בימים בהם מושבתים הלימודים במרכז
      האקדמי.
ח)     המועצה, הועד וועדת הבחירות, יעשו כמיטב יכולתם בהסברה ובכל פעולה אחרת, כדי להביא
      למעורבות ולהשתתפות רבה ככל האפשר של הסטודנטים חברי האגודה, בבחירות למועצה.
ט)     הבחירות לתפקיד יו"ר האגודה תהיינה בחירות כלליות ע"י כלל חברי האגודה. היו"ר הנבחר
יכהן גם כחבר מועצה. הבחירות לתפקיד היו"ר תתקיימנה אחת לשנתיים אקדמיות, במהלך  
החודש האחרון של הלימודים האקדמיים בסימסטר ב' לשנת הלימודים האקדמית, ולפני  
תקופת הבחינות (תואר ראשון). עד 30 יום עובר לסוף שנת הכהונה הראשונה של יו"ר האגודה,
תתכנס המועצה ותאשר ברוב רגיל את המשך כהונתו של יו"ר האגודה למשך שנה נוספת, בכפוף
לכך שבישיבת המועצה האמורה יהיו נוכחים לפחות 2/3 או יותר מחברי המועצה.
י)       במקרה שבו תוגש מועמדות אחת לתפקיד יו"ר האגודה, לא תתקיימנה בחירות לתפקיד יו"ר
האגודה והמועמד שהציע עצמו לתפקיד האמור יכהן כיו"ר האגודה, בכפוף לאישור המועצה את
מינויו.
 
בחירת נציגות זמנית לכיתות חדשות
87. עם תחילת שנת הלימודים, תפרסם האגודה מכרז לאיוש הנציגות של המסלולים החדשים. יו"ר
      האגודה יראיין את המועמדים ויגיש את רשימת המועמדים לאישור המועצה.
 
כשרות להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה
88.  א)  על המועמד להיות חבר אגודה.
ב)  על המועמד להיות סטודנט שיתרת לימודיו במרכז האקדמי אינה פחותה מסימסטר מלא.
ג)  על המועמד להיות בעל ותק של לפחות 4 חודשי חברות באגודה, בשנת הלימודים בה תתקיימנה
     הבחירות לתפקיד יו"ר האגודה.
  
העברת יו"ר האגודה מתפקידו
89.  יו"ר האגודה יועבר מתפקידו ברוב של 80% מבין כלל חברי המועצה הנוכחים באסיפה. ההצעה תוגש
כהצעה לסדר יום עפ"י התקנון. עם הדחת יו"ר האגודה, יתפוס את מקומו מ"מ יו"ר האגודה וימלא
את מקומו עד לקיומן של בחירות כלליות. הוא הדין במקרה של התפטרות מרצון של יו"ר האגודה.
 
פרק ט' – הנהלת האגודה
90.  הנהלת האגודה תמנה 3 חברים בתפקידם המוגדר להלן: יו"ר האגודה, ס'/מ"מ יו"ר האגודה וחבר
אגודה נוסף. יו"ר האגודה יהיה באופן אוטומטי יו"ר הנהלת האגודה. יו"ר הנהלת האגודה ישבץ
בתפקידם את 2 חברי ההנהלה הנוספים, אשר ייבחרו ע"י המועצה.
91.  יו"ר הנהלת האגודה יזמן את הנהלת האגודה לישיבת הנהלה, לפחות אחת לשנה. זימון לישיבות
הנהלה יתבצע לפחות 48 שעות טרם מועד הישיבה, ויכול שיתבצע בדואר או בדואר אלקטרוני או ב-
SMS.
92.  א)  הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת הנהלה הינו 2 חברי הנהלה, כאשר אחד מהם לפחות הינו יו"ר
     הנהלת האגודה. לאחר חצי שעה המתנה ובמידה ולא נכח בישיבה מסוימת הקוורום הנדרש,
     תידחה ישיבת ההנהלה בשבוע, לאותו יום ואותה שעה, כאשר באותה ישיבה תתקבלנה ההחלטות
            בכל קוורום שהוא. 
       ב)  שימוש בייפוי כוח בישיבת הנהלה (כמו גם בשאר מנגנוני/מוסדות האגודה), יהיה מותר רק במידה 
            ובמסגרת ייפויי הכוח יפורטו הנושאים שעל סדר היום באותה ישיבה, ואת עמדת הכוח בכל נושא
            ונושא.
       ג)  במידת הצורך, יו"ר ההנהלה יוכל לכנס ישיבת הנהלה טלפונית, במסגרתה ניתן יהיה לקבל
            החלטות. ישיבה טלפונית כאמור תלווה בפרוטוקול בכתב.
       ד)  במקרה  של שיוויון קולות בישיבת ההנהלה, ליו"ר ההנהלה יהיה קול מכריע.
93.  יו"ר האגודה יהיה יו"ר הנהלת האגודה, וסמכויותיו: 
       א)  יקבע את סדר היום של ישיבות ההנהלה.
       ב) יחליט בכל עניין של סדר ונוהל לישיבות ההנהלה ודיוניהן.
       ג)  ינהל את ישיבות ההנהלה.
       ד)  יפקח על פעילות הנהלת האגודה כגוף, ועל פעילות כל אחד מחבריה.
       ה)  ייצג את האגודה בפני רשויות המרכז האקדמי ובפני כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם אחר. 
94)  להנהלת האגודה תהיינה הסמכויות המוקנות לה עפ"י תקנון זה כדלהלן:
        א)  הנהלת אגודת הסטודנטים תהיה רשאית להקים מחלקות פונקציונליות / ועדות להסדרת
             הפעילות השוטפת של האגודה, וזאת עפ"י צרכיה ויעדים שייקבעו ע"י יו"ר האגודה. בעלי
             התפקידים במחלקות/ועדות הנ"ל ייבחרו ע"י הנהלת האגודה ושכרם ייקבע על ידה. 
       ב)   למנות עובדים מתוך האגודה ומחוצה לה בשכר, ולמנות ולאשר מינוי בעלי תפקידים באגודה
             ומחוצה לה (ולקבוע את שכרם).
ג)       לאשר התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים, כפי שיובאו בפניה.
ד)      לבטל/להתיר התקשרויות או מינויים שנעשו בין האגודה לבין צדדים שלישיים, בין שהינם מתוך
      האגודה ובין שהינם חיצוניים לאגודה.
ה)     לטפל בבעיות שוטפות של הסטודנטים.
 
פרק י' – פירוק האגודה
95)  נכסי והכנסות האגודה משמשים למטרותיה. אסורה כל חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה
       שהיא בין חברי האגודה.
96)  האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב
       של 80% מן המצביעים באסיפה, שהודעה עליה ניתנה לכל חברי העמותה 21 יום מראש. בהודעה יש
       לציין כי על סדר היום יוצע לאסיפה להחליט על פירוק האגודה. במידה ויוחלט על פירוק האגודה,
       יועברו נכסי האגודה לנאמנות המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, בפיקוח מבקר המרכז האקדמי
       שערי מדע ומשפט והיועץ המשפטי של האגודה, עד להקמתה מחדש של אגודת הסטודנטים בהתאם
       לחוק.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
לאתר המרכז האקדמי   |    תנאי שימוש    |    צור קשר ומפת הגעה   
 
אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט aguda.mishpat@gmail.com
פקס:  09-7750362  טל:  09-7750352
לייבסיטי - בניית אתרים