סיוע למילואימניקים
 
שירות מילואים פעיל – שירות מילואים במועד הבחינה ו/או שירות מילואים לתקופה העולה על 14 יום ואשר אינו מסתיים עד 7 ימים לפני מועד הבחינה ובלבד שיוצג אישור רשמי ביחס לביצוע שירות המילואים.
א.מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה 5 להגדרה "מוסד" לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
ב. הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן )א(, לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:
1. תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות
    מילואים של סטודנט, לרבות מתן סיוע מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול
    בבקשתו;
2. זכות לבחינה במועד מיוחד לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות
    מילואים או ששירת שירות מילואים ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת
    הבחינות או במהלכה;
3. דחיית המועד להגשת עבודה לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך
    לפני מועד הגשתה, בהתחשב במהות ובהיקף העבודה;
4.  השלמת חומר ומטלות בקורס לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר
     ממנו להשתתף בלימודים, בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה;
5. היעדרות מבחינה עקב שירות מילואים, בקורס שהשלמתו נדרשת
    ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר, לקורס אחר או לתואר מתקדם;
6.  רישום מוקדם לקורסים של סטודנט האמור לשרות שירות מילואים  במועדי הרישום הרגילים;
7.  קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.
 

 

 
 
לאתר המרכז האקדמי   |    תנאי שימוש    |    צור קשר ומפת הגעה   
 
אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט aguda.mishpat@gmail.com
פקס:  09-7750362  טל:  09-7750352
לייבסיטי - בניית אתרים