תנאי שימוש
 
תנאי השימוש באתר אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי שערי משפט
*המסמך רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.
www.aguda.mishpat@gmail.com
 
סטודנט/ משתמש יקר,
אני שמחים כי בחרת להשתמש באתר אגודת הסטודנטים. אנו משתדלים כי האתר יענה על צרכיהם ורצונותיהם של הסטודנטים. נשמח לשמוע בכל מקרה של הערה או הארה שיכולה לסייע לנו לספק לסטודנטים את החוויה הטובה ביותר.
 
1. הגדרות
1.1. אגודת הסטודנטים – (להלן "האגודה") בעל סמכות לעניין אתר האינטרנט, לרבות יושב הראש וסגנו, ומי מטעמם, לרבות מנהל אתר האינטרנט שקיבל הסמכה לכך.
1.2. מנהל האתר – מפעילו של האתר מבחינה טכנית, האמון על ההפעלה, ופועל מטעם אגודת הסטודנטים כל עוד אינו חורג מסמכותו ואינו פועל בשם עצמו.
1.3. משתמש – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף העושה שימוש באתר לרבות גלישה, העלאת קבצים, צפייה בתכנים וכיו"ב.
1.4. מאגרי מידע – לפי הגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, 1981-התשמ"א.
1.5. תוכן – תוכן מיוחס לכלל התכנים המצויים באתר לרבות, מלל, קבצי טקסט מכל סוג שהוא, PDF, קבצי תמונה מכל סוג שהוא, קבצי קול, סרטונים, באנרים, כתובות, קבצי מדיה אחרים או כל מידע האגור בשרתי האתר כולם.
 
2. כללי
2.1. גלישה ושימוש באתר יהוו הסכמה משתמעת של המשתמש לתנאיו וקבלתם במלואם. אנא קרא בעיון את התנאים, באם אינך מסכים לה אנא אל תעשה כל שימוש באתר. כלל התנאים המפורסמים במסמך זה מחייבים מרגע פרסומם.
2.2. אגודת הסטודנטים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במסירת כל הודעה.
2.3. אין לעשות כל שימוש בתכנים, במאגרי הנתונים, בקבצים, בהודעות או בכל מידע אחר הנמצא על אחד משרתי האתר בלא אישור בכתב של אגודת הסטודנטים, טרם ביצוע השימוש.
2.4. שימוש באתר משמעו, בין היתר, כי המשתמש הוא בגיר וכי הוא לקח אחריות על פרסום כל חומר מטעמו, תוך פטירת אחריות של אגודת הסטודנטים מכל וכל.
2.5 הסיכומים המצויים באתר הינם סיכומים אשר נכתבו על ידי סטודנטים מסכמים מטעם האגודה ולפיכך זכויות היוצרים של הסיכומים הינם של אגודת הסטודנטים.
2.6 כל המבצע שימוש בסיכומים אלו ללא שקיבל את אישור האגודה בכתב, מפר זכויות אלו וצפוי להיתבע בגין הפרה זו. 
2.7. הסיכומים באתר אינם סיכומים מעודכנים אלא סיכומים משנים קודמות שמטרתם הינה לסייע לסטודנטים בהבנת החומר הנלמד, לשמש ככלי עזר לסטודנטים ובשום אופן אינם מהווים תחליף להמצאותם/נוכחותם של הסטודנטים בשיעורים במרכז האקדמי.
2.8. בהתאם לאמור לעיל, לא תהיה לסטודנטים כל טענה, תלונה או השגה בכל הנוגע לתקלות הנובעות מהסיכומים ואין האגודה אחראית לכל נזק שייגרם לסטודנט משימוש לא אחראי בסיכומי האגודה.      
 
3. תכנים
3.1. תוכן שעולה לאתר ע"י משתמשים, לרבות מלל, פוסטים, תמונות, סרטונים, מסרים בצ'אט ו/או כל חומר אחר המהווה תוכן של משתמשים, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו. תוכן המשתמשים יהיה בבעלותם לרבות הזכות הקניינית החלה עליו ולאגודה לא  תהא כל אחריות לתוכן זה.
3.2. העלאת תוכן ע"י המשתמש מהווה הסכמה משתמעת לאגודת הסטודנטים לעשות שימוש בתוכן זה באתר, ללא כל צורך בהסכמת המשתמש למעט העברתו לאמצעי מדיה אחרים, בלא שתיפגע אחריותו המלאה של המשתמש על התוכן.
3.3. אגודת הסטודנטים אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כך לגבי כל שימוש באתר לרבות השירותים המפורסמים בו והתכנים המסחריים שבו.
3.4. כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תביעה שיגרמו לאגודה בשל תכני המשתמש יחולו על המשתמש שהעלה אותם והמשתמש כאמור מתחייב בזאת לשפות את האגודה בעד כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרם במישרין או בעקיפין לאגודה ו/או מי מטעמה בשל תכניו כנגד דרישת בכתב מאת אגודת הסטודנטים, ולא תהיה לו כל טענה כנגד האגודה ו/או מי מטעמה בעניין.
3.5. מנהל האתר לא יכול לפקח על כלל התכנים באתר בכל רגע נתון, אולם הוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו למחוק תוכן שהעלאתו לאתר היא בניגוד לתנאי השימוש דנן, או בניגוד לחוקי מדינת ישראל.
3.6. אין להעלות תוכן המנוגד לחוק, תוכן גזעני או בעל רמזים לגזענות, תוכן המעודד להפליה פסולה, תוכן פורנוגראפי או כזה העלול להתפרש כאחד מאלו.
3.7. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאזורים או חדרים מסוימים באתר ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולו התקין והחוקי של האתר.
3.8. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 
4. פרטיות
4.1. אגודת הסטודנטים ומי מטעמה מתחייבים בזאת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש. חרף האמור לעיל, מובהר בזאת כי האגודה תציית לכל צו שיפוטי המורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.
4.2. אגודת הסטודנטים תהיה רשאית להעביר פרטים ותוכן אישי של משתמשים למודולים או יישומים לצורך תפעול טכני של האתר.
4.3. האגודה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
4.4. משתמש המזהה תוכן בעל פוטנציאל לפגוע בשמו הטוב באמצעות מלל, תמונה, וידאו או קול רשאי לבקש את הסרתו בהודעה בכתב למנהל האתר. יצוין שלא תתקבלנה בקשות עבור צדדים שלישיים. כל בקשה תיבדק לגופה לאור הרלבנטיות של התוכן לשמו ומידת הפגיעה הפוטנציאלית שלו במשתמש.
 
5. הגבלת אחריות
5.1. האגודה אינה אחראית להפרעות ו/או הפסקות בתקשורת האתר, לזמינות השירותים ו/או התכנים, לטעויות וחסינות מפני גישה בלתי מורשית לאתר, לתכנים שהועלו על ידי המשתמשים. כמו כן האגודה אינה אחראית לנזקים ו/או קלקולים ו/או כשלים ו/או תקלות באתר ובכלל זה בחומרה / תכנה / תקשורת / וכל רכיב אחר הן של האגודה והן של ספק ו/או מי מטעמם.
5.2. אחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת,  ידוע למשתמש כי אין באפשרותה של האגודה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידעהאגור על ידה, והאגודה עושה כל שביכולתה כדי להגן מפני פגיעה בפרטיות המשתמשים באתר.ככל וחרף מאמצי האגודה יצליח גורם שלישי לחדור לפרטיות המשתמש הרי שלמשתמש לא תהיה כלטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה ו/או החברה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
5.3. היות ותכני האתר גלויים וחשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש מעוניין ברשת, אין אגודת הסטודנטים אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. כמו כן, האגודה אינה אחראית למידע ו/או שירותים המפורסמים אודות האגודה באמצעות צדדים שלישיים במישרין או בעקיפין על ידי הוספת קישור לאתר האגודה באתרם או בכל דרך אחרת.
5.4. ידוע למשתמש כי שירותי האתר תלויים, בין היתר, גם בצדדים שלישיים, והאגודה איננה אחראית לכל מעשה או מחדל של צד שלישי ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.
 
6. קניין רוחני
6.1. העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים אסורה בהחלט!  העלאת תוכן לאתר מהווה הצהרה כי המשתמש שהעלה אותו הוא מורשה לעשות-כן.
6.2. כל התוכן הכרוך בעיצוב האתר, במידע האגור בו מטעם האגודה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו ובשירותים המוצעים בו הוא בבעלותה הבלעדית של אגודת הסטודנטים, והיא בעליו של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, הסודות המסחריים והמדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים. יצוין כי גם תוכנות, יישומים, יישומים גראפיים, קודי מחשב וכיו"ב אסורים בשימוש.
6.3. זכות לשימוש בכל האמור לעיל אסורה, אלא באישור כתוב מאת אגודת הסטודנטים שניתן טרם השימוש.
6.4. האתר ותכניו הינם לצורך שימוש אישי בלבד וכל הפצה ו/או העתקה ו/או העברה של תכני האתר ו/או חלקים מהם, בכל דרך שהיא לצדדים שלישיים, אסורה בהחלט.
 
7. חובות נוספות של המשתמש
7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי האגודה לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של מי מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה ובהקשר ישיר לאתר אגודת הסטודנטים.
7.2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר המשתמש ו/או ימסור לאגודה או לכל גורם אחר מטעם האגודה המשתתף בהעלאת תכנים לאתר, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגרי מידע של אגודת הסטודנטים. המשתמש מצהיר כי כל אלה נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה. וידוע לו שהאמור בסעיף זה מהווה הודעה הפונה בדיוור ישיר אל הנמען עפ"י סעיף 17ו' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.
7.3. המשתמש מתיר לאגודת הסטודנטים לעשות שימוש כדלקמן במאגרי המידע שלרשותה:
7.3.1. לעדכן את ציבור המשתמשים לגבי האתר באמצעות דואר אלקטרוני על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות חומר פרסומי;
7.3.2. לשמור את התוכן האגור בשרתי אגודת הסטודנטים לצרכים סטטיסטיים ומחקריים פנים-ארגוניים וחוץ-ארגוניים ברמה כללית ולא אישית.
7.3.3. כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק ו/או להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא האגודה לנכון.
7.4. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממאגר המידע של האגודה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לאגודה בהתאם לפרטי האגודה המופיעים באתר. המשתמש רשאי לבקש בעל עת להסירו משירות זה, על ידי משלוח הודעה שתישלח לאגודה באמצעות דואר אלקטרוני למנהל האתר.
7.5. המשתמש מתחייב בזאת שלא לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תכנים או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת וכן לא לעשות שימוש מסחרי בכל תכני האתר.
7.6. כמו כן מתחייב המשתמש שלא להפיץ ו/או לשגר וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב.
7.7. מנהל האתר רשאי למנוע ממשתמש קבוע או מזדמן את ההשתתפות בפעילות באתר ו/או במכירות באופן זמני או לקבוע, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש בכל אחד מהמקרים כדלקמן:
7.7.1. במידה והמשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
7.7.2. במידה והמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מי שאינם נמנים על המשתמשים הקבועים או הרגילים של האתר, לרבות פגיעה בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 
8. תוכן שיווקי ופרסומי אסור
8.1. במידה והמשתמש פרסם תגובה, פוסט או הודעה מכל סוג שהוא (להלן "תגובה") בעלת תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או מסחרי ללא הסכמת מנהל האתר ניתן יהיה לחסום את השימוש שלו כאמור בס' 7.7. למסמך זה.
8.2.  כל פרסום של תגובה מסוג זה תגרור אחריה חיוב בעבור נשוא הפרסום לפי התעריף המקסימאלי הקבוע לשטחי הפרסום באתר או לחילופין בעלות של 10,000 ₪ אם אין תעריף לאזור המסוים.
8.3. סיווג התגובה כבעלת תוכן שיווקי/ פרסומי נתון בבלעדיות למנהל האתר. תגובות מן הסוג הבא יסווגו אוטומטית כבעלות תוכן שיווקי וגו':
8.3.1. תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
8.3.2. תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
8.3.3. תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום בבלוג;
8.3.4. תגובות אשר יש בהן אפשרות ממשית כדי לקדם מוצר או שירות באופן מסחרי.
 
9. הדין החל וסמכות שיפוט
9.1. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ועל הנובע מהם או הכרוך בהם.
9.2. פרשנות התנאים תהא לפי כללי הפרשנות הנהוגים בדיני מדינת ישראל.
9.3. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 
 
 

 

 
 
לאתר המרכז האקדמי   |    תנאי שימוש    |    צור קשר ומפת הגעה   
 
אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט aguda.mishpat@gmail.com
פקס:  09-7750362  טל:  09-7750352
לייבסיטי - בניית אתרים